Sensoren und Zubehör

TS 210 SDI Klimasensor

CHF 289,00 (inkl. MwSt.)
CHF 534,00 (inkl. MwSt.)

Sensoren und Zubehör

TS 660 SDI Materialfeuchte-Sensor

CHF 214,00 (inkl. MwSt.)
CHF 108,00 (inkl. MwSt.)

Sensoren und Zubehör

TS 060 Hand-Elektrode

CHF 58,00 (inkl. MwSt.)

Sensoren und Zubehör

TC 20 Verbindungskabel BNC

CHF 74,00 (inkl. MwSt.)
CHF 41,00 (inkl. MwSt.)
CHF 111,00 (inkl. MwSt.)
CHF 93,00 (inkl. MwSt.)